Het Megas Model is een methodiek die mensen ondersteunt om zelfstandig te kunnen functioneren en te groeien. Verstrengeld met de visie van Meegaan, ze heeft de mens in zijn integraliteit voor ogen, met zijn competenties, zijn talenten.
Het richt zich naar:
 • Mensen met een beperking
 • Mensen met een afstand tot werk
 • In het algemeen, mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in hun zelfontwikkelingsproces.

De begeleider

De begeleider -  professional  of vrijwilliger -  is de persoon die de medewerker ondersteunt in zijn proces van zelfontwikkeling. Hij is de meest directe stimulator bij het leren van onze medewerkers. Van hem wordt het volgende verwacht:

 • Een attitude gericht naar ontwikkeling
 • Een positieve, motiverende houding, uitgaande van mogelijkheden en kansen
 • Dat hij coachende vaardigheden bezit en ontwikkelt.

De begeleider wordt opgeleid door een trainer-coach, expert in het Megas Model. Door het Megas-model maakt hij een omslag:

 • hij redeneert en handelt niet meer vanuit zichzelf maar vanuit de medewerker,
 • hij geeft de medewerker de gelegenheid om zelf het roer in eigen handen te houden,
 • zijn aandacht gaat naar de medewerker:
  • met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, wensen, manieren van doen,
  • wat de medewerker nodig heeft : erkenning, waardering, gezien en gehoord worden,
  • wat hij vraagt, voor wat echt belangrijk is voor hem,
  • hij legt de nadruk op ‘goed contact”,
  • eerst volgt hij, daarna gaat hij over naar leiden,
  • hij kanaliseert de krachten van de medewerkers,
  • hij stelt die krachten in dienst van de te bereiken doelen,
  • hij zorgt ervoor dat de medewerker zich serieus genomen voelt, zich begrepen weet,
  • hij werkt vanuit empathie en waardering,
  • samen met de medewerker stelt hij een individueel traject op

Attituden en vaardigheden in het Megas model

De begeleider wordt opgeleid om zich volgende begrippen eigen te maken:

 • Zich richten op de mogelijkheden en talenten, niet op de beperkingen. Positief denken.
 • De medewerker bewust maken van zijn mogelijkheden en competenties.
 • Niets zomaar iets opleggen, maar in dialoog gaan en ervoor zorgen dat de medewerker zelf naar antwoorden zoekt
 • Zich voortdurend leren aanpassen aan het leerproces van de medewerker
 • Er wordt betrokkenheid verwacht van de begeleider, empathie
 • Open vragen stellen, niet zelf invullen, doorvragen
 • Op een positieve manier de medewerker bewust maken van zijn actie
 • De medewerker benaderen juist boven zijn mogelijkheden om hem daarmee tot groei te stimuleren
 • De begeleider benadert de medewerker als een gelijke
 • Attent zijn voor de lichaamstaal en betekenis geven aan wat je ziet. Bijvoorbeeld : de medewerker aarzelt, zucht, haalt zijn schouders op  ….
 • Een goede balans vinden tussen afstand en nabijheid  en de medewerker de nodige ruimte  geven om te doen en te denken
 • Conclusies doortrekken naar andere acties
 • Houding en bewegingen nadoen zodat de medewerker overeenstemming ervaart

De opleiding

De opleiding is interactief en zowel theoretisch als praktisch.

Video-opnamen worden gemaakt als vormingsmateriaal. De video opnamen worden met de groep geanalyseerd en besproken.  We zoomen  in op thema's die in de beeldanalyse zichtbaar worden .

De trainer-coach is regelmatig op de werkvloer voor individuele coaching van de begeleider-professional en vrijwilliger.

 • De begeleider wordt gestimuleerd om te reflecteren over zijn handelen en zijn manier van ondersteunen.
 • Er wordt sterk de nadruk gelegd op de impact van de acties van de begeleider op de medewerker,
 • Zo leert de begeleider om zijn attitude, zijn manier van ondersteunen, voortdurend aan te passen aan het leerproces van de medewerker.

De medewerker: effecten van de ondersteuning

De medewerker is de persoon die ondersteuning krijgt. We zien bij iemand met een beperking of bij iemand die een afstand heeft ontwikkeld tot de arbeidsmarkt dat heel wat talenten en competenties latent aanwezig zijn.  Dat deze nog niet tot ontwikkeling zijn kunnen komen heeft vaak  te maken met een aangeleerde hulpeloosheid. Hij is het gewoon geworden dat er voor hem wordt gezorgd, gedacht en gehandeld, waardoor hij onvoldoende de kans krijgt zich zelf te ontwikkelen.

Het Megas model heeft als doel deze vicieuze cirkel te doorbreken. Hij wordt uitgedaagd om uit zijn comfortzone te komen en te werken aan zijn zelfontwikkeling.

Tijdens gesprekken met de begeleider wordt hij gestimuleerd om zelf na te denken over zijn werk, zijn acties.

Het resultaat op korte termijn:

 • Hij neemt meer initiatief en verantwoordelijkheid,
 • Bij problemen zoekt hij mee naar oplossingen,
 • Hij uit meer zijn mening, wordt assertiever,
 • Hij werkt zelfstandiger, komt hulp vragen, denkt meer na over zijn werk,
 • Hij toont een grotere betrokkenheid,
 • Doordat hij uitgenodigd wordt taal te gebruiken, wordt zijn taalvaardigheid verbeterd.
 • Hij controleert zijn werk beter.

vzw Meegaan en het Megas-Model

In oktober 2019 heeft de vzw het bakkersatelier ’t Bruut geopend samen met een 8-tal medewerkers.

Een team van vrijwilligers en 2 professionele begeleiders worden getraind en gecoacht door Mia Stevens, bedenker van het Megas model. De resultaten zijn, na enkele maanden, al heel opvallend.

De vzw wenst daarom deze methode uit te dragen als een universeel model voor de ondersteuning van mensen met een beperking of mensen met een afstand tot werk